1. Definities
  · Afnemer: de organisatie of privé persoon waarmee Groenbalans de overeenkomst aangaat;
  · CertiQ: de instantie in Nederland waar alle Garanties van Oorsprong worden aangemaakt, beheerd en afgeboekt;
  · CO2: kooldioxide als broeikasgas;
  · CO2-compensatie: het compenseren van CO2-uitstoot, andere hierbij behorende broeikasgassen (CO2-equivalenten), en de hierbij behorende registratie van de in de overeenkomst gespecificeerde hoeveelheid CO2-credits op naam van de afnemer en in het desbetreffende register;
  · CO2-credit: een recht zijnde gelijk om 1 ton CO2 te compenseren en voorvloeiende uit een duurzaam energie project;
  · CO2-uitstoot: de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen (CO2 equivalenten);
  · Advisering: alle adviesdiensten die op basis van een van tevoren afgesproken uur- of projecttarief door Groenbalans worden uitgevoerd;
  · Garantie van Oorsprong (GvO): per opgewekte MWh elektriciteit uit duurzame bronnen (wind, water, biomassa, zon) wordt een digitale GvO aangemaakt als bewijs dat deze energie duurzaam is opgewekt;
  · Groenbalans: Als zijnde Groenbalans B.V., statutair gevestigd in Utrecht;
  · Overeenkomst: schriftelijke overeenkomst tussen Groenbalans en afnemer;
  · Voluntary Carbon Standard : VCS zijnde een internationaal erkende compensatie standaard met aandacht voor het voorkomen van CO2-uitstoot;
  · Gold Standard: een internationaal erkende compensatie standaard die mede is geïnitieerd door het Wereld Natuur Fonds (WWF) met extra aandacht aan sociale aspecten rondom duurzame energie projecten;
  · VER rechten: Verified/Voluntary Emission Reduction-rechten door afnemer benodigd voor doeleinden van CO2-compensatie.
 2. Algemeen
  · Deze overeenkomst komt eerst tot stand nadat Groenbalans en Afnemer deze overeenkomst beiden hebben ondertekend en elkaar hierover in kennis hebben gesteld;
  · Deze overeenkomst maakt deel uit van alle communicatie tussen Groenbalans en Afnemer; Toepasselijkheid van voorwaarden en bepalingen gehanteerd door Afnemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen;
  · Groenbalans en Afnemer hebben de zelfstandige en juridische autoriteit om deze overeenkomst volledig na te komen;
  · De representant van Afnemer, die deze overeenkomst heeft ondertekend, is door de Kamer van Koophandel daartoe geautoriseerd dan wel beschikt over een volmacht voor ondertekening van deze overeenkomst;
  · Afwijking van deze overeenkomst kan alleen na schriftelijke toestemming van en tussen beide partijen;
  · Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en volledige informatie met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst. Groenbalans wijst elke aansprakelijkheid af indien blijkt dat aangeleverde informatie van Afnemer niet juist of onvolledig is geweest.
 3. Betaling en levering
  · Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden dertig (30) dagen na factuurdatum;
  · Indien het factuurbedrag twee (2) maanden na factuurdatum nog niet (volledig) is voldaan, heeft Groenbalans het recht om wettelijke handelsrente in rekening te brengen, alsmede ook het in rekening kunnen brengen van buitengerechtelijke kosten zijnde 15% van het verschuldigde bedrag;
  · In geval van geen, niet volledige of niet tijdige betaling heeft Groenbalans het recht om het GvO/CO2-compensatie/advies-traject stop te zetten, eventueel reeds geleverde GvO’s/CO2-credits terug te eisen, totdat (volledige) betaling heeft plaatsgevonden;
  · GvO’s/CO2-credits worden pas geleverd nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden, tenzij partijen anders overeenkomen;
  · CO2-credits worden in het VCS register afgeboekt. De GvO’s worden in het CertiQ register afgeboekt;
  · CO2-credits of GvO’s mogen nimmer door Afnemer worden doorverkocht of anderszins worden verhandeld;
  · Bij adviesdiensten vindt betaling plaats na uitvoering van de afgesproken werkzaamheden tenzij anders wordt overeengekomen.
 4. Overmacht
  Onder overmacht wordt verstaan, buiten de invloedsfeer van Groenbalans en Afnemer gelegen oorzaken en omstandigheden op grond waarvan Groenbalans en Afnemer niet of niet-tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, alsmede ook al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. In geval van (blijvende) overmacht hebben Groenbalans en Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder daarbij de verplichting om schade aan Afnemer te vergoeden. In geval van overmacht zal Groenbalans alles in het werk stellen om de effecten ervan te minimaliseren. Op het moment dat de situatie van overmacht wordt opgeheven, zal Afnemer voldoen aan de op dat moment bestaande betalingsverplichting.
 5. Aansprakelijkheid
  Groenbalans sluit nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle (in)directe schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, onder meer veroorzaakt door het niet of niet tijdig uitvoeren van de afspraken voorvloeiende uit deze overeenkomst. Groenbalans kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die als rechtstreeks en direct gevolg voortvloeit uit een aan Groenbalans toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot EUR 10.000 of – indien het in deze overeenkomst overeengekomen bedrag lager is – het overeengekomen bedrag.
 6. Geheimhouding/communicatie
  Groenbalans en Afnemer zullen de inhoud van deze overeenkomst vertrouwelijk behandelen tenzij beide partijen anders overeenkomen. In dit laatste geval mogen Partijen intern en extern communiceren, zoals is overeenkomen als onderdeel van de Afspraken.
 7. Duur van de Overeenkomst
  · De duur van de overeenkomst wordt beschreven in de afspraken tussen Afnemer en Groenbalans en eindigt van rechtswege;
  · Indien Afnemer de overeenkomst niet volledig nakomt, ook in geval van een faillissement of surseance, dan is Groenbalans gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk, zonder tussenkomst van de rechtelijke macht, te beëindigen, waarbij betalingsverplichtingen van Afnemer onverminderd van kracht blijven.
 8. Geschillen en toepasselijk recht
  · Alle geschillen verband houdende met deze overeenkomst worden in eerste instantie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Utrecht;
  · Deze overeenkomst is gebaseerd op het Nederlands recht.