CO2-compensatie, wat houdt het in?

CO2-compensatie is sinds de start van Groenbalans onderdeel van de dienstverlening. Het is een instrument waardoor onvermijdbare CO2uitstoot CO2neutraal kan worden gemaakt. Regelmatig – in gesprekken met klanten – krijgen wij vragen over CO2-compensatie. Aangezien de details van dit instrument nog niet bij iedereen bekend zijn, zetten wij hieronder de meest gestelde, kritische, vragen op een rijtje.

Is CO2-compensatie niet een makkelijke manier om onder echte actie uit te komen?

Wij krijgen met regelmaat het argument dat bedrijven zich alleen moeten toeleggen op het reduceren van hun eigen emissies. Wij menen dat CO-compensatie een integraal onderdeel uitmaakt van een breder CO-beleid: Het reduceren van emissies én het compenseren van onvermijdbare CO. Een studie van Ecosystem Marketplace bevestigt dit: Bedrijven die gebruik maken van CO-compensatie zijn tegelijk zeer actief of actiever in het reduceren van eigen emissies.

Wie en hoe wordt gegarandeerd dat CO2-compensatie echt wordt uitgevoerd?

Internationale CO-compensatie standaarden en registers garanderen additionaliteit en transparantie. Dat betekent dat CO-compensatie projecten alleen kunnen worden ontwikkeld als onomstotelijk wordt vastgesteld dat de opbrengsten van de CO-credits nodig zijn om een project te ontwikkelen. En dit weerspreekt het argument dat een project toch wel ontwikkeld zou worden, ook zonder de opbrengsten van de CO-credits. Auditors controleren het projectplan, bezoeken het project in de eerste fase en in principe daarna elk jaar. Dit zijn internationaal bekende auditors zoals Tüv, Det Norske Veritas en SGS. Dubbeltellingen zijn onmogelijk omdat CO2-credits eigen serie nummers krijgen in de openbare CO-credit registers en hier ook definitief worden afgeboekt op naam van de klant.

Slechts een klein deel van de prijs van CO2-compensatie komt terecht in het project?

De keten van CO-compensatie bestaat uit de project-eigenaar, project ontwikkelaar, Groenbalans en de klant. De prijs van een CO-credit bestaat uit de implementatie van de emissie reductie technologie en CO ontwikkelingskosten (fees voor auditors, fees voor de CO-compensatie standaard en fees voor de registers). En een risicopremie voor als er iets met het project zou kunnen gebeuren. Een deel van deze kosten worden gedragen door de projectontwikkelaar. Groenbalans verdient een marge met de in- en verkoop van de CO-credits.

Worden de sociale aspecten rondom een project wel echt gerealiseerd?

Ja, deze worden en moeten worden gerealiseerd. Het gaat dan om werkgelegheid, scholing, medische verzorging, biodiversiteit e.d. Afgezien van het voorkomen van CO laten de projecten een echte sociale impact zien. De methodieken die gebruikt worden om een project te beoordelen en eventueel goed te keuren, hebben deze sociale aspecten als onderdeel. Recente studies van ICROA en de Gold Standard Foudation kwantificeren dit ook. Deze laten zien dat er daadwerkelijk geld wordt geinvesteerd in bijvoorbeeld biodiversiteit, werkgelegenheid en gezondheidsaspecten. Zonder aandacht hiervoor mag een project geen CO-credits genereren.

Welke CO2-registers zijn er en wat ziet mijn bedrijf daarvan terug?

Twee voorbeelden van registers die veel worden gebruikt zijn Markit Environmental register en het APX VCS register. Deze registeres zijn openbaar. Groenbalans boekt CO-credits in deze registers af. Onze klanten ontvangen hier een bewijs van.

Zet CO2compensatie wel zoden aan de dijk?

CO-compensatie gebeurt op vrijwillige basis. Deze ‘vrijwillige’ markt is nu nog ralatief klein. Een onlangs verschenen rapport van de UN wijst uit dat het gat tussen de wereldwijde CO-compensatie aan de ene kant en de hoeveelheid die het eigenlijk moet zijn om in 2020 het klimaatprobleem te kunnen stabiliseren nog heel erg groot is. Toch is de vrijwillige CO-compensatie markt om twee redenen belangrijk.

  • Aan de ene kant is deze totale CO-compensatie markt de afgelopen jaren ook sterk gegroeid en levert een bijdrage aan het opzetten van duurzame energie projecten in ontwikkelingslanden. Tegelijk halen bedrijven en overheden hiermee hun doelstellingen op het gebied van CO;
  • Aan de andere kant leren en gebruiken overheden de project methodologiën en marktvormen om regelgeving omtrent CO-prijzen structuur te kunnen geven.

CO2-compensatie helpt dus en draagt bij aan het tegengaan van klimaatverandering.

 

Heeft u nog vragen over CO2-compensatie?

Wij beantwoorden deze graag. Bel 030 75 33 114 of laat uw gegevens achter op ons contactformulier.