Skip to content

CO2-footprint Windpark Streepland voor investeerder Meewind

Meewind investeert in concrete energieprojecten die Nederland aantoonbaar duurzamer maken, waaronder windenergie op land. Samen met Greenchoice en Windunie zijn er drie nieuwe windmolens, genaamd Windpark Streepland, geplaatst. Goed voor groene stroom voor 15.000 huishoudens voor de komende 25 jaar.

Windpark Streepland B.V. is een onderdeel van Meewind’s investeringsportefeuille en daarmee onderdeel van de CO2-footprint (scope 3) van Meewind. Meewind heeft Groenbalans gevraagd om de CO2-footprint van Windpark Streepland over de totale levensduur in kaart te brengen, zodat de broeikasgasemissies per jaar gerapporteerd kunnen worden. Hiermee komt Meewind tegemoet aan de eisen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Wat vindt Meewind?

Derck Truijens - Sustainability Lead en Investeringsmanager Meewind
Derck Truijens – Sustainability Lead en Investeringsmanager Meewind

“Meewind wil als beheerder van impact investeringsfondsen volledig transparant zijn over de impact van haar investeringen. Dat betekent dat we onze 12.500 beleggers willen informeren over de hoeveelheid CO2-uitstoot die wordt vermeden bij de opwekking van duurzame energie door onze wind- en zonneparken, maar ook de emissies van CO2 die er toch ook zijn tijdens de productie, bouw en de onderhoudsperiode.

We zochten een adviseur die ons dat inzicht kon verschaffen op een to-the-point manier en vonden in die Groenbalans. Zij hebben op een gestructureerde en goed onderbouwde wijze conform het GHG protocol en binnen een strakke deadline dit onderzoek voor ons uitgevoerd.

We zijn erg tevreden met de samenwerking met Groenbalans en het inzicht dat dit onderzoek ons heeft opgeleverd. Het onderzoek hebben we ook gedeeld met onze partners in het project dat is onderzocht omdat we vinden dat dit soort kennis breder in de markt bekend moet zijn zodat het bij toekomstige investeringsbeslissingen betrokken kan worden.”

Welke stappen zijn genomen?

  • Richtlijnen inventarisatie: er is uitgezocht onder wat voor rapportage een project zoals Windpark Streepland valt, en wat de rapportage eisen en richtlijnen zijn voor dit project.
  • Project Ketenanalyse: voor Windpark Streepland is in kaart gebracht hoe de keten eruit ziet; productie, transport, bouwactiviteiten, gebruik, einde leven. Hierna is geïnventariseerd wie de ketenpartners zijn.
  • Dataverzameling: nadat de keten en scope helder waren is er contact op gezocht met de ketenpartners om voor alle stappen van de keten de benodigde informatie te verzamelen (energiegebruik/kg materialen/km/ect).
  • CO2-footprint kwantificatie: voor alle levensfases van het Windpark project is de CO2-footprint uitgerekend.
  • BKG-rapportage* Windpark Streepland: op basis van de richtlijnen en de berekende CO2-footprint is de data voor de broeikasgas (BKG) rapportage opgesteld. Dit houdt in dat de footprint is vastgesteld voor een specifiek jaar en is opgedeeld over de gerelateerde scopes (1,2&3).
  • BKG-rapportage vergelijkbaar project: gebaseerd op de analyse van Windpark Streepland is ook een benadering gemaakt van de CO2-footprint van een vergelijkbaar Windpark project.

*Met de BKG-informatie geeft Meewind invulling aan haar rapportageverplichting in het kader van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Deze verordening is een net als de CSRD en de EU Taxonomy onderdeel van de Green Deal die tot doel heeft de EU in 2050 klimaat neutraal te maken.  

Meewind CO2-footprint windpark Streepland