Aandeel hernieuwbare energie in 2018 gestegen

donderdag 17 januari 2019

De lichte toename van hernieuwbare energie van 6,6% in 2017 naar 7,3% in 2018 is te danken aan een gestegen productie van zonnestroom en het bijstoken van biomassa in kolencentrales.

Het groeiende aandeel zonnestroom kwam van een zonnig jaar maar vooral door een toename van het aantal zonnepanelen. Zonne-energie dekt inmiddels 3% van de landelijke stroomvraag.

De productie van windenergie steeg nauwelijks omdat er bijna geen nieuwe capaciteit bijkwam. Wind dekt in Nederland ca. 9% van de stroomvraag en 1,8% van het totale Nederlandse energieverbruik.

Stroom uit biomassa steeg daarin tegen wel. De groei komt vooral uit bijstook in kolencentrales. Biomassa levert nu 5% van de Nederlandse stroomvraag.

16,7% Hernieuwbare energie in 2023

Volgens de Nationale Energieverkenning van 2017 komt het aandeel hernieuwbare energie bij voorgenomen beleid uit op 16,7 procent in 2023. Begin 2019 brengt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar verwachting een korte notitie uit over de voortgang onder het energieakkoord voor wat betreft de hoofddoelen energiebesparing (2020) en hernieuwbare energie (2020 en 2023). Ook wordt de broeikasgasraming voor 2020 opnieuw doorgerekend in verband met het doel voor 2020 uit de Urgenda-rechtszaak. Begin 2019 zal het PBL naar verwachting ook een doorrekening van het Klimaatakkoord voor 2030 publiceren.

Nederlands beleid zet in op

  • Via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE-plus) worden hernieuwbare energieprojecten financieel ondersteund, door de meerkosten te vergoeden ten opzichte van fossiele energie. Het gaat daarbij om hernieuwbare elektriciteit (zoals wind en zon-PV), hernieuwbare warmte (zoals bodemwarmte en buitenlucht-warmte) en hernieuwbaar gas (zoals gas uit vergisting van onder meer mest).
  • Via een bijmengverplichting voor biobrandstoffen in transportbrandstoffen. Op dit moment worden biobrandstoffen bijgemengd in benzine en diesel (NEA 2018)
  • Via (gedeeltelijke) vrijstelling van de energiebelasting voor decentraal opgewekte zon-PV.
  • De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voorziet in een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

De site Energieopwek.nl laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie uit zon, wind en biogas wordt opgewekt.

Bron FD/Binnenlands Bestuur/PBL

Retour nieuwsbrief januari