Skip to content

CO2-compensatie blijft essentieel voor klimaatactie 

Om de 1,5 °C-doelstelling moet de CO2-uitstoot drastisch worden verminderd. Organisaties kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren door hun CO2-footprint te berekenen. Het berekenen van de CO2-uitstoot van de organisatie is een goed begin. Deze footprint omvat vaak alleen Scope 1 en 2.   

  • Scope 1: bedrijfseigen emissies die rechtstreeks vrijkomen in de atmosfeer, bijvoorbeeld emissies van de verbranding in bedrijfseigen of door het bedrijf gebruikte ketels, ovens, voertuigen enz.   
  • Scope 2: hieronder valt de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van ingekochte elektriciteit die door het bedrijf wordt gebruikt.

Deze CO2-footprint geeft een indicatie van de hoeveelheid uitgestoten CO2. Het is een eerste inzicht in waar je maatregelen kunt nemen om je uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot wordt berekend met de CO2-emissiefactoren. 

Vervolgens stel je klimaatactiedoelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn vast, maatregelen om CO2 te verminderen, transparantie te creëren en onvermijdbare CO2 te compenseren met gecertificeerde CO2-compensatieprojecten

Met name CO2-compensatie zal een belangrijke stap in de reductie blijven, omdat het nooit mogelijk zal zijn om alle emissies die worden gegenereerd binnen operationele processen en langs waardeketens te verminderen.  

De Science Based Target initiative roept op tot investeringen in beyond value chain mitigation (BVCM) en stelt in de Net-Zero Standard dat “bedrijven verder moeten gaan en nu moeten investeren in reductie buiten hun waardeketens om bij te dragen aan het bereiken van net zero in 2050”. 

Bovendien dragen gecertificeerde CO2-compensatieprojecten ook bij aan het behalen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Deze projecten ondersteunen de bescherming en het herstel van natuurlijke ecosystemen en dragen bij aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties, zoals armoedebestrijding en schoon drinkwater in ontwikkelingslanden, zoals vermeld door het UNFCCC. 

Transparantie en focus 

De sleutel tot succes is hier transparantie en de focus op compensatie pas nadat reductiemaatregelen zijn geïmplementeerd. Organisaties moeten proberen hun scope 1, 2 en 3 emissies te verminderen voordat ze investeren in CO2-compensatieprojecten. In het verleden was het compenseren van CO2 voor veel bedrijven vaak de eerste stap bij het nemen van klimaatactie in plaats van de laatste.  

Transparante communicatie, waarin uitleg over hoe CO2 is gecompenseerd, is ook van vitaal belang om vertrouwen op te wekken en geloofwaardig te zijn.

Gold Standard en Verra 

Uit deze duurzame klimaatprojecten komen CO2-rechten voort. Een recht is het bewijs dat een bepaalde bepaalde hoeveelheid CO2 is gereduceerd, verwijderd of vermeden. Om een ton CO2 te compenseren is een CO2-recht nodig. 

Strenge internationale regelgeving ziet erop toe dat de projecten voldoen aan een aantal gestelde eisen zoals bijvoorbeeld aantoonbare toegevoegde waarde voor de lokale bevolking of de natuur zoals Maar ze brengen ook een hele reeks andere positieve voordelen met zich mee zoals werkgelegenheid, sanitaire voorzieningen, verbeterde infrastructuur, micro kredieten of verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Onafhankelijke, geaccrediteerde partijen voeren jaarlijks een projectaudit uit. Na goedkeuring volgt certificering. 

De hoogste kwaliteitsstandaard is de Gold Standard, ondersteund door het Wereld Natuur Fonds (WWF). Projecten in ons portfolio zijn Brandstofefficiëntie kachels in Mongolie of Schoon en veilig water in Malawi. 

Ook Verra Verified Carbon Standard is een wereldwijde standaard voor CO2-rechten. VCS is een keurmerk van de non-profitorganisatie The Climate Group en de branchevereniging International Emissions Trading Association. 

Meer informatie over