Skip to content

CO2-footprint onderdeel van duurzaamheidsbeleid

Een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen is energie- en CO2-reductie en het gebruik van duurzame energie. Deze twee onderdelen zorgen ervoor dat kosten worden verminderd en dat de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen. Om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van je eigen organisatie, een dienst of een product, is de CO2-footprint onontbeerlijk.

Een eerste stap in het duurzaamheidsbeleid

Het berekenen van de CO2-footprint is de eerste stap richting duurzaamheid van organisaties. Niet alleen om inzicht te hebben in de eigen organisatie maar ook gevraagd door stakeholders zoals werknemers, klanten, de overheid, brancheorganisaties, leveranciers en aandeelhouders. Interne en externe stakeholders gaan steeds meer de dialoog over duurzaamheid – in de keten – aan. Deze stakeholders stellen soms zelf al een CO2-footprint op en vragen of eisen dit ook van andere bedrijven en organisaties in de keten.

Het wordt wel complexer als de CO2-footprint ook een weergave moet zijn van wat er in de bijvoorbeeld de productieketen gebeurt aan energieverbruik en CO2-uitstoot. In de ketenanalyse wordt dan ook gekeken naar de CO2-uitstoot van leveranciers, ingekochte materialen of een aangesloten transportbedrijf. Maar meestal is dat nog niet direct aan de orde.

De CO2-footprint wordt dikwijls ingezet als startpunt voor het zetten van energie- en CO2-reductiedoelstellingen. En gezien het Klimaatakkoord is het essentieel om hiermee in de pas te lopen om zo met elkaar een CO2-reductie van ongeveer 50% te realiseren in 2030. De CO2-footprint maakt daarom onlosmakelijk deel uit van duurzaam ondernemen.

Daarnaast wordt het kunnen overleggen van een CO2-footprint alleen nog maar belangrijker inzake regelgeving en richtlijnen. Een voorbeeld van een nieuwe richtlijn is de meetplicht om de CO2-uitstoot van het zakelijk- en het woon-werkverkeer van werknemers te meten en te reduceren. Deze richtlijn geldt voor organisaties met meer dan 100 medewerkers.

Hoe ziet een CO2-footprint eruit?

De CO2-footprint is een optelsom van alle energieonderdelen die fossiele brandstoffen gebruiken. Deze energie onderdelen worden vertaald via CO2-emissiefactoren naar CO2-uitstoot in tonnen. Het eindresultaat is dus een getal in ton CO2. Het Greenhouse Gas Protocol (GHG protocol), dé internationale standaard om CO2-emissies te rangschikken en te kwantificeren, is de basis voor het opstellen van een CO2-footprint en verdeelt de CO2-uitstoot in drie categorieën of ‘Scopes’:

  • Scope 1 emissies of directe emissies: emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik (in bijv. gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark.
  • Scope 2 emissies of indirecte emissies: emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in centrales.
  • Scope 3 emissies of overige indirecte emissies: emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van de organisatie maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van de organisatie zijn noch beheerd worden door de organisatie. Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit de productie van ingekochte materialen (upstream) en het gebruik van het door de organisatie aangeboden/verkochte werk, project, dienst of levering (downstream). Zakelijke reizen (bijvoorbeeld vliegreizen) hoort ook bij deze categorie.
Duurzaamheidsbeleid dashboard CO2-footprint Carbon Manager

De Carbon Manager, de online tool

Het opstellen van een CO2-footprint is over het algemeen niet moeilijk. Zeker als alleen het gaat om de eigen organisatie. Uiteraard is het de eerste keer soms lastig zijn om informatie over elektriciteit, gas, zakelijke reizen, woon-werkverkeer e.d. te verzamelen. Maar als dat eenmaal is gedaan dan wordt het de aankomende jaren alleen maar makkelijker.

Bij organisaties die al CO2-footprint opstellen zien wij herhaaldelijk dat er met Excel wordt gewerkt en dat daardoor de berekening wordt bemoeilijkt door niet altijd de juiste input en nieuwste CO2-emissiefactoren. Daarvoor hebben wij een oplossing; een gebruiksvriendelijk en effectief online tool: de Carbon Manager.

De Carbon Manager biedt de mogelijkheid een CO2-footprint te berekenen en te starten met CO2-management. Het online tool is geschikt voor grote en kleine organisaties met 1 of meerdere locaties en voor meerdere gebruikers uit een organisatie. Het uiteindelijke resultaat is een heldere rapportage met een mooie visuele weergave van de CO2-footprint, die als input kan dienen in de communicatie zoals in het jaarverslag of op de website.

Wij bieden drie mogelijkheden in het gebruik van de Carbon Manager: een zelfstandig standaard account zodat het in eigen beheer blijft, Groenbalans regelt het van begin tot eind of maatwerk account ingericht naar specifieke gebruikswensen. Wij bieden ook trainingen en consultancy.

Starten?

Het is nu de juiste tijd om een CO2-footprint op te stellen over het afgelopen jaar (2021). Dan kan deze footprint worden meegenomen in de duurzaamheidsrapportage van je organisatie. Laat het ons weten als je aan de slag wil gaan met het opstellen van een CO2-footprint met de Carbon Manager en wij helpen je graag.

De Carbon Manager