Skip to content

CO2-footprint en Scope 1, Scope 2 en Scope 3

Duurzaam ondernemen begint met het berekenen van de CO2-footprint van een organisatie, product of dienst. De splitsing van de drie scopes komt uit het Green House Gas Protocol, de internationale standaard om broeikasgasemissies te kwantificeren. Belangrijk bij het opstellen van een CO2-footprint zijn de scope en de grenzen die een organisatie stelt. Voor een CO2-footprint worden vaak alleen Scope 1 en 2 meegenomen. Wilt u verder de keten ingaan dan wordt Scope 3 bepaald.

Wat houdt Scope 1 in?

De directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het betreft dan de uitstoot door eigen gebouw-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan:

  • Gasverbruik
  • Brandstofverbruik van alles wat lease of eigendom is
  • Koelvloeistoffen / koudemiddelen (in kg’s)

Wat is Scope 2?

Deze omvat de indirecte uitstoot van CO2. Het zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie worden gebruikt.

  • Elektriciteitsverbruik
  • Stadswarmte

En als laatste Scope 3?

Dit zijn emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van de organisatie maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van de organisatie zijn en ook niet beheerd worden door de organisatie. Het betreft dan uitstoot waarop de organisatie geen directe invloed kan uitoefenen. In het volgende artikel gaan wij dieper in op Scope 3: de ketenanalyse of Life Cycle Analysis (LCA).

  • uitstoot van transport of productie dat is uitbesteed of afvalverwerking
  • uitstoot van het zakelijk vliegtuigverkeer
  • uitstoot van het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer
  • uitstoot van productie of verbruik van goederen of halffabricaten
Groenbalans uitleg net-zero met greenhouse gas scopes

CO2-emissiefactoren

Belangrijkste hulpmiddel bij de calculatie van de CO2-voetafdruk van een organisatie, evenement of product zijn de verschillende emissiefactoren die behoren bij een bepaald energieverbruik. Zo zijn er emissiefactoren voor het bepalen van de CO2-uitstoot van een liter benzine of diesel of van het verbruik van stroom of gas.

Starten met meten is weten

Dit geeft uw organisatie inzicht in waar het grootste deel van uw CO2-uitstoot zit. Op basis van deze CO2-footprint kunt u beginnen met het reduceren van de uitstoot in uw organisatie. Vaak leidt dit ook tot kostenbesparingen.

Wij adviseren u graag over ons online tool de Carbon Manager, dat de basis vormt voor de analyse van de opgestelde CO2-footprint, de rapportage en de te stellen reductiedoelstellingen.

Daarna kunt u uw impact op het klimaat compenseren door een investering in klimaatprojecten die ergens anders op aarde zorgen voor CO2-reductie. Deze compensatie maakt uw organisatie, product of evenement direct klimaatneutraal. Wij zoeken naar het klimaatproject dat het beste past bij uw organisatie. Zo draagt u bij aan het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de UN (SDGs).

Sustainable Development Goals

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om klimaatverandering tegen te gaan en van de wereld een betere en gezondere plek te maken. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Meer informatie

Wilt u specialistische hulp of een maatwerkofferte?