Skip to content

Op de hoogte van de CO2-meetplicht werknemers vanaf 2024?

Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder CO2-uitstoot. Met dat doel zijn grote werkgevers (met meer dan 100 medewerkers) met ingang van volgend jaar verplicht gegevens aan te leveren over hun woon-werk en zakelijke verkeer van werknemers.

Concrete doel is 1 megaton CO2-winst in 2030. Als organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, krijgen ze vanaf 2025 een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen. Want linksom of rechtsom, die CO2-winst is nodig om de klimaatdoelen te halen.  Wat betekent dit voor jou als werkgever? En wat zijn mogelijke gevolgen van deze regeling?

Belangrijkste punten CO2-meetplicht

De rapportageplicht geldt voor alle werkgerelateerde kilometers, zowel woon-werkverkeer als zakelijke reizen. De deadline voor de eerste rapportage staat nu op 1 januari 2024. Vanaf dat moment wordt het zakelijke verkeer gemeten. Belangrijk is:

  • Afgelegde kilometers woon-werk verkeer in Nederland
  • Afgelegde zakelijk kilometers in Nederland
  • De gebruikte vervoermiddelen
  • Brandstoftype per vervoermiddel

Deze registratie geldt alleen voor bedrijven met > 100 vaste werknemers en zogenaamde publieke rechtspersonen zoals gemeenten en provincies. Gedetacheerden, inhuurkrachten, vrijwilligers, uitzendkrachten en medewerkers met een nul-uren contract of deelcontract worden buiten beschouwing gelaten.

Tussentijds emissieplafond (collectief)

Tot 2026 geldt een tussentijds emissieplafond (collectief). In 2025 wordt de totale CO2-emissie vastgesteld. Als de CO2-emissie onder het plafond blijft, volgen nieuwe collectieve afspraken voor de jaren tot 2030. Komt de CO2-uitstoot boven het vastgestelde plafond uit, dan volgt vanaf 2026 alsnog een verplichte norm voor individuele werkgevers. Als hiervan sprake is, bedraagt die individuele, wettelijke norm per 1 januari 2026 96 g per reizigerskilometer. Voor woon-werkverkeer is nog geen emissiegrenswaarde vastgesteld.

Zelf maatregelen nemen

Je kan in de periode tot 2026 zelf bepalen welke maatregelen worden getroffen om aan de emissiegrenswaarde te voldoen. Voorbeelden zijn meer online vergaderen en thuiswerken, anders reizen door meer gebruik te maken van de fiets en openbaar vervoer of schoner reizen door elektrificatie van het wagenpark en het bieden van een hogere kilometervergoeding bij gebruik van auto’s met een lage CO2-uitstoot.

Direct inzicht en impact

Door het effect van de manier van reizen inzichtelijk te maken, zet je als organisatie direct stappen en kun je duurzame maatregelen direct inzetten. Je ziet als werkgever direct wat je bespaart aan CO2, als bijvoorbeeld 50 werknemers voortaan met de fiets of OV naar kantoor komen, in plaats van met de auto. Een complete rapportage is dus cruciaal om te zien waar de grootste winst- en pijnpunten zitten. Zo kunnen op basis hiervan bijvoorbeeld meer leasefietsen ingezet worden.

CO2-meetplicht en de CO2-footprint

Mobiliteit maakt vaak een groot deel van de (organisatie) CO2-footprint uit. De CO2-meetplicht kan bijdragen aan de verlaging van deze footprint en kan ook dienen als reductiemaatregel. Het doel van de CO2-meetplicht is namelijk niet het in kaart brengen van de reisbewegingen, maar het reduceren van de CO2-uitstoot.

Ten slotte zal deze nieuwe maatregel naar verwachting jouw administratiedruk verhogen. Onze adviseurs denken graag mee over hoe voor jouw organisatie je de verplichte gegevens in de toekomst het meest efficiënt kan rapporteren en monitoren.

Meer informatie