Skip to content

CO2-neutraal van eigen bodem

CO2-neutraal met CO2-rechten uit Nederlandse projecten!

‘Zijn er geen CO2-compensatieprojecten in Nederland?’ ‘Zijn er CO2-rechten uit Nederland beschikbaar?’ Deze vragen worden regelmatig gesteld door organisaties die de onvermijdbare CO2-uitstoot willen compenseren. 

Het antwoord is, in tegenstelling tot vorig jaar, ja. In heel Nederland werken steeds meer grondeigenaren aan CO2-reductie en -vastlegging. Boeren, gemeenten, natuurorganisaties, ze slaan de handen in elkaar om deze projecten van de grond te tillen. 

Uit onderzoek blijkt ook dat bedrijven bereid zijn om in Nederland te investeren en een hogere prijs voor Nederlandse certificaten te betalen, omdat investeren in Nederlandse projecten naast klimaat- ook andere voordelen oplevert. Echter, de certificaten moeten robuust zijn qua kwaliteit en de volumes voldoende groot (zo’n 10.000 certificaten per transactie) om het interessant te laten zijn. 

CO2-neutraal met Valuta voor Veen 

De Natuur en Milieufederaties in de vijf veenweideprovincies ontwikkelden de afgelopen jaren een aanpak om bodemdaling en veenoxidatie in veenweidegebieden tegen te gaan en CO2- emissies terug te dringen volgens het programma Valuta voor Veen. Hierbij worden veenoxidatie en CO2-emissies gereduceerd door het waterpeil in veenweidegebieden te verhogen. Aan deze emissiereductie kan een financiële waarde in de vorm van CO2- certificaten worden toegekend. 

Staatsbosbeheer vroeg in 2020 bijvoorbeeld een vergunning aan bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om het peil in het Westerzijderveld met 15 centimeter te verhogen ten opzichte van het polderpeil. Staatsbosbeheer richtte acht percelen in, waarvan de randen zijn opgehoogd om zo veel mogelijk regenwater vast te houden. 

CO2-neutraal via Carbon Farmers 

Carbon Farmers is een collectief van agrarische ondernemers die het voortouw nemen in het verduurzamen van de Nederlandse landbouwsector. Dat doen ze door in te zetten op bodemverbetering en hier eerlijke verdienmodellen aan te koppelen. 

Op basis van wetenschappelijke onderzoek is een set aan landbouwmaatregelen opgesteld waarmee een boer CO2 uit de lucht langdurig vastlegt in de bodem. Planten en gewassen zetten CO2 uit de lucht om in biomassa. Diverse maatregelen zorgen ervoor dat de koolstof, die zo wordt gebonden, ook daadwerkelijk wordt vastgehouden in de bodem. 

Onder regelgeving worden vervolgens CO2-rechten, als gevolg van het vastleggen van CO2 in de bodem of het reduceren van emissies, uitgegeven. En deze CO2-rechten kunnen dan gebruikt worden om de CO2-uitstoot van organisaties in Nederland te compenseren. 

Olifantsgras (miscanthus) is een snelgroeiend meerjarig gewas met betrouwbaar rendement en heel veel koolstofopslag in gewas en bodem. Of bamboe. Bamboe is een gewas met unieke capaciteiten om CO2 uit de atmosfeer te halen en op te slaan in bodem en plant. Ook kan de plant andere stoffen, zoals metalen en nitraten, uit de bodem opnemen.

Wie borgt de kwaliteit van de certificaten? 

De Stichting Nationale Koolstofmarkt borgt de kwaliteit van de certificaten zodat de markt erop kan vertrouwen dat de emissiereductie of koolstofvastlegging die op het certificaat staat ook daadwerkelijk is behaald. De SNK heeft hiervoor een set aan regels en methoden vastgesteld voor verschillende project-typen voor het berekenen en verifiëren van emissiereducties (het ‘Rulebook’). 

Certificering van CO2-opname door EU

De Europese Commissie wil wettelijke richtlijnen opstellen voor de verwijdering van CO2 uit de lucht. Die richtlijnen moeten kunnen bouwen op geverifieerde en gecertificeerde methoden. De Commissie heeft een groep van 70 deskundigen uit Europa met uiteenlopende en elkaar aanvullende achtergronden geselecteerd om zich hier over te buigen.

De opname van CO2 door bomen, planten en de bodem is een van de oplossingen die om betrouwbare en transparante metingen en monitoring vraagt. Deze nature based solutions richten zich op drie typen landschapsbeheer: landbouw, bosbouw en herstel van veengebieden.

Het belangrijkste vraagstuk bij certificeren is de kwantificering: hoe monitor en rapporteer je de opslag en emissies? Wat is het uitgangspunt voor de metingen? Hoe zit het met de opslag op lange termijn? En hoe garandeer je dat de activiteiten duurzaam zijn en ten goede komen aan bijvoorbeeld biodiversiteit? Ten slotte worden er dynamische LCA’s van duurzame bouwproducten, zoals hout, uitgevoerd om de impact van de activiteiten op het milieu te bepalen.

Hogere prijs voor de CO2-rechten 

Het concept Valuta voor Veen en Carbon Farming staat nog in de kinderschoenen. Dat maakt dat de aanloopkosten en dus de prijs van deze CO2-rechten hoog zijn. De CO2-rechten hebben een prijs die varieert van € 50 tot € 140 (per ton CO2 ), afhankelijk van het soort recht, kwaliteit, project e.d. Deze prijs ligt een stuk boven de Gold Standard- en VCS-rechten op de vrijwillige markt die wij doorgaans leveren. 

Desondanks denken wij dat deze NL CO2-rechten zeker interessant zijn in combinatie met Gold Standard of VCS rechten. Meer weten, neem contact op met Maurice Even.