Skip to content

CO2-rechten, de 10 belangrijkste vragen

1. Wat zijn CO2-rechten en hoe werken ze?

CO2-rechten zijn meetbare, verifieerbare emissiereducties van gecertificeerde klimaatprojecten. Deze CO2-compensatie projecten verminderen, verwijderen of vermijden de uitstoot van broeikasgassen. Maar ze brengen ook een hele reeks andere positieve voordelen met zich mee. Ze versterken lokale gemeenschappen, beschermen ecosystemen, herstellen bossen of verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Projecten moeten voldoen aan strenge criteria om te worden gecontroleerd en beoordeeld door een panel van deskundigen van een toonaangevende standaard voor CO2-compensatie zoals Verra of Gold Standard.

Aangezien CO2-rechten een bepaalde hoeveelheid CO2 vertegenwoordigen, zijn ze niet overdraagbaar. Wil je compenseren in een volgend rapportagejaar dan zijn nieuwe rechten nodig.

2. Wat maakt een goed klimaatproject?

Hoogwaardige CO2-rechten voldoen aan een aantal strikte normen. Je kunt dit controleren door na te gaan of de projecten waarin wordt geïnvesteerd, geregistreerd staan bij een internationaal erkende derde partij, zoals de Gold Standard, Verra Verified Carbon Standard (VCS), Social Carbon en Climate, Community and Biodiversity Standards (CCBS), of normen die door de UNFCCC zijn geverifieerd.

Deze normen benadrukken ook andere voordelen dan CO2-reductie – alle projecten dragen bij tot minstens drie van de Sustainable Development Goals. Het kan gaan om het bevorderen van werkgelegenheid, het creëren van onderwijsmogelijkheden, het verbeteren van het behoud van wilde dieren en regenwouden of zelfs het opbouwen van duurzame gemeenschappen.

3. Wat zijn de soorten projecten?

Projecten verminderen, vermijden of verwijderen de hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer op ten minste een van de drie manieren.

 • De eerste manier vermijdt de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door energie uit fossiele brandstoffen te vervangen door energie uit hernieuwbare bronnen als wind en zon.
  Voorbeelden zijn waterkrachtprojecten, windprojecten, zonne-energie en geothermische energie maar ook gemeenschapsprojecten waaronder verbeterde technologie voor kooktoestellen en toegang tot veilig water.
 • De tweede verwijdert emissies uit de atmosfeer, bijvoorbeeld door meer bomen te planten, die CO2 uit de atmosfeer sekwestreren – of vastleggen – en opslaan in vloeibare of vaste vorm.
  Voorbeelden zijn op de natuur gebaseerde oplossingen waaronder: herbebossing, landherstel, bosbescherming, duurzaam landbeheer en landbouw.
 • De derde methode vermindert d.w.z. vangt emissies op en vernietigt ze, bijvoorbeeld door het opvangen van methaan – een broeikasgas dat vele malen krachtiger is dan koolstofdioxide – uit afvalwater.
  Voorbeelden zijn van afval-naar-energieprojecten waaronder biogas van stortplaatsen en industrie en biomassa.

4. Hoe weet je dat de emissiereducties daadwerkelijk plaatsvinden?

De door ICROA goedgekeurde verificatienormen waar alle projecten die wij aanbieden, aan voldoen, garanderen dat het project echt, geverifieerd, permanent en aanvullend of zoals dat heet additioneel is.

Omwille van de transparantie krijgen CO2-rechten serienummers toegewezen en worden ze uitgegeven, overgedragen en permanent afgeboekt in openbaar toegankelijke emissieregisters.

5. Wat betekent additioneel?

Dit is vaak het lastigste deel van CO2-compensatie om te begrijpen, maar theoretisch is het eenvoudig. Additioneel betekent dat de door het project behaalde emissiereducties “above business as usual” moeten zijn. Dat betekent dat ze niet zouden zijn behaald als het project niet was uitgevoerd. Door in CO2-rechten te investeren, financier je rechtstreeks klimaatactie en duurzame ontwikkeling.

6. Maakt het uit waar ter wereld het project wordt uitgevoerd?

Veel van onze projecten worden uitgevoerd in de minder economisch ontwikkelde landen, omdat zij daar vaak een grotere impact kunnen creëren voor de lokale gemeenschap dankzij de co-benefits en extra activiteiten.

Zoals klimaatproject in Mongolie met verbeterde, efficiënte kachels en geavanceerde isolatiedekens, die speciaal voor de Ger-wijken (‘yurt’) van de stad zijn ontworpen. Die de behoefte aan brandstof verminderen voor verwarming en de kosten met wel 60% verlagen. Om initiële kosten op te vangen worden microkredieten verstrekt zodat families meer inkomen kunnen genereren. Daarnaast hebben deze kachels een positief effect op de gezondheid om dat zij minder rook ontwikkelen binnenshuis.

8. Waarin verschillen CO2 verwijderings- en vermijdingsprojecten?

CO2 verwijderingsprojecten verwijderen, zoals de naam al zegt, CO2 uit de atmosfeer. In grote lijnen kunnen ze worden onderverdeeld in 2 categorieën: natuurlijke CO2-verwijdering, zoals de aanplant van bomen die CO2 vastleggen naarmate de bomen groeien, en technologische CO2 verwijdering, bijvoorbeeld directe opvang in de lucht.

CO2 vermijdingsprojecten dragen bij aan klimaatactie door te voorkomen dat er CO2 vrijkomt in de atmosfeer. Het kan gaan om de bouw van een windmolenpark om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, de reparatie van boorgaten om water niet langer te hoeven zuiveren door het te koken op open vuur, en het voorkomen van ontbossing.

9. Waarom variëren de prijzen van CO2-rechten?

Er zijn een aantal redenen waarom de prijzen van CO2-rechten variëren, bijvoorbeeld

 • de waarde die projecten leveren moeten eigenlijk verder gaan dan alleen CO2-reductie. Projecten hebben directe positieve gevolgen voor de levensomstandigheden van de bevolking;
 • de verschillende uitvoeringskosten, afhankelijk van de omvang en locatie van een project;
 • sommige soorten gebruikte technologie zijn duurder dan andere;
 • ten slotte kan de regelgeving inzake CO2-beprijzing ook van invloed zijn op de prijzen op de vrijwillige CO2-markten;
 • als laatste, en dat is nu heel sterk het geval, worden prijzen in grote mate bepaald door vraag en aanbod.

9. Waar gaat de investering dan naar toe?

Van de uiteindelijke investeringsopbrengst gaat een aanzienlijk deel rechtstreeks naar het project, zodat het de klimaat beschermende activiteiten kan uitvoeren. Een kleiner deel gaat naar het registratieproces en de regelmatige audits, de kosten voor het (Gold Standard of Verra)-register en een kleine marge voor Groenbalans. Al deze stappen zijn van cruciaal belang om de integriteit van de CO2-rechten te waarborgen en de projecteigenaar te helpen toegang te krijgen tot blijvende financiering voor het project.

10. Wat zijn de SDG’s

Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling: een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen.

Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben grotere aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieu thema’s. Ze gaan ook verder dan de Millenniumdoelen met het volledig uitroeien van armoede en honger. Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst. 

10. SDG’s en een klimaatproject

Een organisatie kan op verschillende manieren bijdragen aan het behalen van van de de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De SDG’s worden geïntegreerd in de visie, missie en strategie van een organisatie, maar ook in de processen, ketens, projecten en samenwerkingsverbanden. 

Steeds vaker vindt een vertaling plaats naar een klimaatproject dat bij een organisatie past. Een voorbeeld is een bosbehoud project voor een drukkerij of een schoon waterproject voor een baggeraar.