Skip to content

CSRD: Europese duurzaamheidsverslaggeving “niet vrijblijvend”

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal vanaf 2026 ook gelden voor middelgrote ondernemingen en kleine ondernemingen (MKB). Maar, organisaties krijgen al eerder te maken met duurzaamheidseisen uit de hun keten.

Het is dus voor zowel grotere als kleinere organisaties belangrijk dat zij onderzoeken hoe zij invulling gaan geven aan de eisen en doelen van de CSRD. Het kan tijdens de uitvoering meerdere verslagrondes kosten om tot een CSRD-rapportage te komen. Bovendien kan het geen kwaad snelheid te maken met het werkelijke doel van deze richtlijn, namelijk verduurzaming van de organisatie.

Vereisten CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive verplicht organisaties te rapporteren over de milieu-impact en sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten, volgens het dubbele materialiteitsprincipe. Als eerste het definieren van de ecologische en sociale materiële impact op mens en milieu, zoals biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten.

Als tweede het beoordelen van de materiële duurzaamheidsontwikkelingen die kunnen leiden tot mogelijke risico’s voor de organisatie zoals klimaatverandering, personeelstekorten en verstoringen in de toeleveringsketen.

De organisaties moeten daarbij rapporteren over de wijze waarop alle informatie is vastgesteld, rekening houdend met de korte, middellange en lange termijn.

Op tijd inzetten op de CSRD

Vroegtijdig inzetten op de Europese duurzaamheidsverslaglegging biedt een aantal voordelen. Zo ontstaan er nieuwe inzichten wanneer een organisatie grip krijgt op de niet financiele KPI’s over de bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden om kosten te besparen, door onder andere energie- en CO2-reductie, of innovaties in het productieproces op te nemen.

CSRD en ESG rapportage: Environmental = milieu, Social = sociaal, Governance = goed bestuur.

In lijn met de aanscherping van de klimaatambities zal de EU de komende jaren steeds strengere regelgeving introduceren met betrekking tot ESG (Environmental, Social, Governance), zowel voor het grootbedrijf als het MKB.

Door inzichtelijk te maken hoe de eigen bedrijfsactiviteiten zich hiertoe verhouden en strategisch plannen te maken om de negatieve impact te verminderen verhogen bedrijven de eigen flexibiliteit en zijn ze voorbereid op de toekomst. Het actief inzetten op ESG leidt op deze manier tot een concurrentie voordeel ten opzichte van organisaties die nog geen rapportageverplichting hebben.

Daarbij biedt de verslaglegging op de lange termijn de ruimte om de eigen toeleverings- en productieketen vanuit de duurzaamheidsoptiek efficienter te laten verlopen. Zo kunnen strategische partners worden gevonden en toekomstige knelpunten op tijd worden herkend. Gaan de richtlijnen van kracht dan wordt hiermee de continuiteit van de keten gewaarborgd.

Hoe voor te bereiden?

Het ontwikkelen van de juiste ESG-verslaggeving is voor veel organisaties een serieuze uitdaging.  De eerste rapportage verplichting onder de CSRD geldt vanaf 2024/2025. Veel organisaties moeten in aanloop daarnaar toe al werk maken van het opstellen of updaten van hun duurzaamheidsbeleid en strategie die ten grondslag ligt aan de rapportage. Evenals aan het inrichten van processen en systemen voor dataverzameling op duurzaamheidsdoelen en het borgen van de kwaliteit van die data.

Wil je meer weten over de CSRD, wat die voor de organisatie betekent, en hoe je de organisatie hierop kunt voorbereiden? Wij kunnen ondersteuning bieden en de organisatie op weg helpen met de juiste rapportage.

Meer informatie

Artikel: CSRD: met een duurzaamheidsrapportage op weg naar de toekomst

Artikel: CO2-footprint onderdeel van duurzaamheidsbeleid

Artikel: SDG’s zijn een strategische keuze