Skip to content

CSRD: met een duurzaamheidsrapportage op weg naar de toekomst

Vanaf 2023 moet een grote groep bedrijven verplicht gaan rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties. In april heeft de Europese Commissie het voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gepresenteerd. De komst van de CSRD in 2023 gaat helpen om de milieu- en sociale impact van de bedrijfsactiviteiten ook meetbaar en aantoonbaar te maken en verplicht een toetsing van deze informatie door een accountant.

De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheids-informatie. Hiermee komt meer zicht op de voortgang van Europa en Europese bedrijven op de doelen uit het Parijse Klimaatakkoord – net zero emissies, en de opwarming van de aarde onder 1,5 graad houden -.

Wat is de CSRD?

De CSRD-regelgeving is de vervanger van NFRD. Oftewel: Non-Financial Reporting Directive. De richtlijn heeft als doel kwaliteit van informatie en transparantie over milieu- en sociale impact van bedrijven te vergroten om zo de transitie naar een circulaire economie te ondersteunen.
Naast het feit dat er meer organisaties moeten gaan rapporteren over ESG-zaken (Environmental, Social & Governmental), moet die informatie ook gedetailleerder en volgens strengere richtlijnen worden gepresenteerd. De nieuwe regelgeving is bedoeld financiën en duurzaamheid meer in elkaar laten overvloeien, om op die manier de nu bestaande kloof te dichten. Waar de NFRD gaat over het ‘rapporteren over niet-financiële informatie’, spreekt de CSRD van een ‘duurzaamheidsrapportage’.

Voor wie geldt de CSRD?

In lijn met de NFRD moesten al zo’n 100 Nederlandse bedrijven (12.000 in Europa) rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties; met de CSRD gaat deze verplichting voor zo’n 50.000 bedrijven in Europa gelden waarvan ca. 250 in Nederland.
De richtlijn geldt namelijk voor alle beursgenoteerde bedrijven, en daarnaast voor organisaties die aan twee van de volgende drie eisen voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers.
  • Meer dan 40 miljoen omzet.
  • Meer dan 20 miljoen op de balans.

Ook het mkb moet zich gaan opmaken voor deze richtlijn. Zij moet in 2026 ook aan de CSRD voldoen, dat betekent dat het mkb in 2025 CSRD-klaar moet zijn en het uiterlijk 2024 moet regelen in de organisatie.

Welke verplichtingen gelden onder de CSRD?

Naast dat meer organisaties moeten rapporteren, komen er ook aanvullende rapportagecriteria onder de CSRD. Naast objectieve cijfers over milieu, nu ook informatie over immateriële zaken als sociaal kapitaal. Het format en exacte criteria voor verslaglegging zijn nog in ontwikkeling. In ieder geval moet de rapportage de volgende onderdelen bevatten:

  • Welke materiële duurzaamheidsontwikkelingen leiden tot mogelijke risico’s voor de organisatie: bijvoorbeeld door schaarste in grondstoffen of productieverstoringen door extreme weersomstandigheden;
  • Welke materiele impacts heeft het bedrijf op mensen en milieu: zoals biodiversiteitsverlies of gezondheid, veiligheid, en gelijke behandeling van werknemers;
  • Het meten van lange termijndoelstellingen en voortgang ten aanzien van deze doelstellingen
  • Naast financiële informatie over immateriële zaken neemt de richtlijn ook niet-financiële indicatoren zoals sociaal kapitaal op;
  • Een externe accountantscontrole.

Hoe bereidt een organisatie zich voor?

Hoewel de eerste rapportage verplichting onder de CSRD geldt vanaf 2023, moeten veel bedrijven in aanloop daarnaartoe al werk maken van het opstellen of updaten van hun duurzaamheidsstrategie die ten grondslag ligt aan de rapportage. Evenals aan het inrichten van processen en systemen voor dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren en het borgen van de kwaliteit van die data.

Ga je aan de slag met de slag met CSRD dan kan dit een grote uitdaging zijn. Het aantoonbaar maken van de duurzaamheidsprestaties behelst immers meer dan alleen een rapportage. Startpunt kan een CO2-footprint zijn. Wil je meer informatie of heb je advies of ondersteuning nodig neem dan contact met ons op.

Meer informatie