Skip to content

Wat is het effect van de CSRD op het mkb?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuw, belangrijk stuk Europese regelgeving dat bedrijven in de EU verplicht om te rapporteren over duurzaamheidsaspecten zoals het milieu, mensenrechten en corporate governance.

Het maakt deel uit van een bredere regelgevende inspanning die resoluut stuurt op een duurzamere toekomst: voortbouwend op de Sustainable Finance Disclosure Regulations (SFDR) en gekoppeld aan de EU-taxonomie, is de CSRD bedoeld om transparantie te vergemakkelijken en belanghebbenden te helpen bij het beoordelen van investeringsrisico’s in verband met klimaatverandering en andere duurzaamheidskwesties.

De versnelling van de inspanningen voor klimaatactie brengt zowel uitdagingen als voordelen met zich mee: deze blog pakt de belangrijkste implicaties van de CSRD uit en legt uit waarom het zijn vruchten zal afwerpen om nu beslissende stappen te nemen om zich aan te passen aan de nieuwe vereisten, waardoor jouw bedrijf op korte en lange termijn actie kan ondernemen op het gebied van klimaat.

Op wie is de CSRD van toepassing?

Op grote ondernemingen die voldoen twee van de drie van de volgende criteria: meer dan 250 werknemers, een omzet van meer dan EUR 40 miljoen en een balanstotaal van meer dan EUR 20 miljoen maar ook

 • Veel grote productiebedrijven;
 • En andere sectoren met uitgebreide supply chains (bijvoorbeeld assemblage of voedsel).

Vanaf 1 januari 2026 moet het beursgenoteerde mkb starten met rapporteren. Het niet-beursgenoteerde mkb kan kiezen of zij op vrijwillige basis gebruik wil maken van de rapportagestandaarden van de CSRD. De vereenvoudigde rapporteringsnormen voor het mkb worden op 30 juni 2024 goedgekeurd.

En als laatste niet-EU-ondernemingen met een netto-omzet van 150 miljoen EUR in de EU en met ten minste één dochteronderneming of filiaal in de EU.

Hoe verhoudt CSRD zich tot ESG?

De CSRD breidt de Environmental, Social and Governance-rapportagevereisten uit die door de NFRD (Non-Financial Reporting Directive) zijn geïntroduceerd en heeft tot doel ervoor te zorgen dat bedrijven rapporteren over een breder scala aan duurzaamheidskwesties, waaronder klimaatverandering, biodiversiteit en mensenrechten.

De CSRD zal verplichte duurzaamheidsrapportagenormen introduceren, waardoor het voor beleggers gemakkelijker wordt om de duurzaamheidsprestaties van bedrijven te vergelijken.

Wat is de relatie met de Eu Green Deal?

De CSRD maakt deel uit van de bredere strategie van de EU om duurzame financiering te ondersteunen en de doelstellingen van de Europese Green Deal te verwezenlijken, die tot doel heeft de EU-economie tegen 2050 duurzamer en klimaatneutraal te maken.

Waarover moet worden gerapporteerd?

In het kader van de CSRD moeten bedrijven rapporteren over een reeks duurzaamheidskwesties, waaronder:

 • Milieukwesties, zoals de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van hulpbronnen en vervuiling
 • Sociale kwesties, zoals werknemersrechten, gezondheid en veiligheid, en diversiteit en inclusie
 • Bestuurskwesties, zoals anticorruptiemaatregelen, diversiteit van de raad van bestuur en beloning van leidinggevenden

CSRD en de rol van SBTi

Het mkb heeft een cruciale rol in de supply chain van grote ondernemingen. Heeft zo’n bedrijf een grote supply chain dan betekent dat het bedrijf niet alléén bijdraagt aan de totale CO2-footprint. Tot 80% van de CO2-uitstoot kan afkomstig zijn uit de supply chain.

 • Upstream in de supply chain kan de impact op het milieu afkomstig zijn van leveranciers (bijvoorbeeld de impact van het produceren van de producten/ ingrediënten/materialen die zij leveren);
 • Downstream in de supply chain kan de impact afkomstig zijn van consumenten (bijvoorbeeld de elektriciteit die nodig is voor het gebruik van producten).

De CSRD benadrukt sterk deze cruciale rol van supply chains bij het meten van de CO2-footprint van een bedrijf en uiteindelijk de volledige ecologische impact van het bedrijf (dus alle sociale en milieueffecten). Ze willen dat deze informatie zo robuust, transparant en nauwkeurig mogelijk is..

Voor veel grote bedrijven vormen supply chains een groot deel van hun ecologische voetafdruk. Sommige leveranciers dragen het meest bij aan de totale CO2-footprint van een grote onderneming. Ze vormen de zogenaamde impact hotspots van een bedrijf. Deze high-impact leveranciers zijn van groot belang voor zowel de CO2-footprint(s) van het bedrijf als het vergroten van de mogelijkheden voor duurzame verbeteringen.

Neem bijvoorbeeld een bedrijf dat machines bouwt en verkoopt. Wanneer deze onderneming de rapportage opstelt moet zij aangeven hoeveel CO2 zij uitstoten bij de fabricage van de machines. Maar ook de CO2-uitstoot van de productie van ingekochte materialen moet meegenomen worden genomen en van het transport naar de eindgebruiker. Met de voorgestelde rapportagevereisten van de CSRD worden dus primaire milieugegevens van jou als leverancier met veel impact een must-have. De druk op jouw bedrijf om ook de eigen CO2-uitstoot aan te pakken, wordt hiermee verhoogd. Hier komt het Science Based Targets initiative om de hoek kijken.

Hoe een Science Based Target het mkb kan helpen

Het proces voor bedrijven omvat het vastleggen van wetenschappelijk onderbouwde doelen om CO2 te reduceren. Voor het mkb is het startpunt het meten van de emissies in Scope 1 en 2, hiervoor SBT’s neer te zetten en zich te committeren. Het ondernemen in lijn met de Science Based Targets heeft op de lange termijn een goed verdienmodel en het leidt uiteindelijk tot net zero-uitstoot. Je ziet dat bedrijven die kiezen voor een duurzaam bedrijfsmodel veerkrachtiger en beter opgewassen zijn tegen en onverwachte marktontwikkelingen en klimaatverandering.

Ook is het mooie aan de wetenschappelijke doelen is dat je bedrijven eraan kunt houden. Je kunt er goed op evalueren, en als je vooruitgang kunt laten zien is dat behulpzaam richting bijvoorbeeld verkoop. Het is daarmee heel helder wat de inspanningen na een aantal jaar hebben opgeleverd op het gebied van CO2-uitstoot, energiebesparing en duurzame energiebronnen, maar ook hoeveel duurzamer de supply chain en de inkoop zijn geworden.

De CSRD zal naar verwachting verschillende voordelen opleveren

 • Verbeterde transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie
 • Bedrijven aanmoedigen om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsmodellen en besluitvormingsprocessen
 • Ondersteuning van de transitie naar een duurzamere en klimaatneutrale economie.

Wat zijn de uitdagingen?

 • Ervoor zorgen dat de rapportagestandaarden relevant, uitgebreid en vergelijkbaar zijn in verschillende sectoren en sectoren
 • Ervoor zorgen dat de rapportagevereisten geen onnodige lasten vormen voor ondernemingen, met name het mkb

CSRD-proof worden: de eerste stappen

In 2025 moeten grote bedrijven hun duurzaamheids gerelateerde informatie over het boekjaar 2024 rapporteren. In 2026 is dit het geval voor het mkb. Bedrijven hebben dus snel een duurzaamheidsplan nodig. Wat zijn de eerste stappen die je moet nemen als mkb’er?

 • Het is goed om in deze fase al kritisch te kijken naar jullie eigen impact;
 • Ga eens met elkaar om tafel om te zien waar jullie kansen liggen;
 • Waar liggen juist verbeterpunten;
 • Kan je een start maken met jullie eigen duurzaamheidsbeleid;
 • Meet je eigen CO2-footprint;
 • Identificeer welke toeleveranciers en afnemers de hoogste milieu-impact hebben in jouw keten;
 • Verzamel primaire milieugegevens van jouw leveranciers met een hoge impact;
 • Zoek naar kansen voor gedeelde waarde. Misschien is er een partnerschap te vinden in duurzaamheid;
 • Ontwikkel een methode voor het beheren van deze gegevens;
 • Vraag om CO2-footprints van een product of dienst van een toeleverancier.

Dit brengt jullie ook extra kansen. Denk hierbij aan het verbeteren van je marktpositie en imago, het vinden van nieuwe medewerkers en zelfs kostenbesparingen. Daarnaast word je een interessante partner voor overheden en investeerders. Ook zij werken het liefst samen met bedrijven die duurzaam ondernemen.

Voorbeeld van vraag van grote retailer

De voedingsindustrie is voor een belangrijk deel aansprakelijk voor de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit biedt kansen om samen op te trekken en samen de verantwoordelijkheid te nemen om te verduurzamen in de keten.

In het kader van het Science Based Target initiatief (SBTi) streeft deze retailer ernaar om in 2030 45% minder broeikasgassen uit te stoten in de toeleveringsketen dan in 2018. Zij werken hiervoor graag met alle leveranciers samen om eigen klimaatdoelstellingen op te stellen en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. Vragen die gesteld worden aan leveranciers kunnen zijn:

 • Zich committeren aan de Net Zero doelstellingen van het Science Based Targets initiative (SBTi). Dit commitment is een belangrijke stap om de eigen Net Zero Science Based Targets op te stellen en deze te laten valideren door SBTi;
 • De CO2-footprint volgens het GHG-protocol, dus zowel Scope 1, 2 en ook 3 opstellen en deze jaarlijks op te leveren. 

Wij zijn er van overtuigd dat het mkb steeds meer te maken krijgt met deze vragen of eigenlijk eisen en dat je als mkb’er je hierop dient voor te bereiden. Want de vooruitzichten zijn duidelijk: klimaatbescherming en transparante rapportage over overeenkomstige maatregelen worden verplicht voor bedrijven. Bovendien zal de nieuwe richtlijn de klimaatbescherming bevorderen, vertrouwen bevorderen en een positieve stimulans creëren voor alle bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen.

Bijlage het e-book: De complete whitepaper voor het begrijpen van Scope 1, 2 en 3 emissies

Het begrijpen van de eigen CO2-footprint en de verschillende soorten emissies, geclassificeerd als Scope 1, Scope 2 en Scope 3, is een uitdagend proces, maar een cruciale stap om de klimaatimpact van jouw organisatie te verminderen en klimaatactiedoelen te bereiken.

Dit whitepaper leidt je door de fundamentele informatie rond Scopes 1, 2 en 3.

Meer informatie

Whitepaper CO2-footprint en de Scopes