Skip to content

Dubbele materialiteit binnen de CSRD

De CSRD (Corporate Sustainablity Reporting Directive) verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid door middel van verschillende criteria. Dit heeft grote effecten op veel ondernemingen, ook op diegenen die er niet direct onder vallen.

Wie valt onder de CSRD?

De ondernemingen die onder deze nieuwe wet vallen zijn:

 • grote B.V.’s, N.V.’s en organisaties van openbaar belang
 • middelgrote en kleine beursvennootschappen
 • bepaalde niet-EU ondernemingen

Onderstaande beslisboom geeft aan of jouw onderneming onder de Europese richtlijn voor verplichte duurzaamheidsverslaggeving valt en wanneer je moet beginnen met rapporteren.

CSRD en de dubbele materialiteit -
Beslisboom Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de SER

Ondernemingen die er buiten vallen, kunnen wel het effect van de CSRD ervaren. We hebben het hierover het mkb. Deze bedrijven worden gevraagd informatie te delen, waarover de rapportageplichtige onderneming moet rapporteren.

CSRD en dubbele materialiteit

In de CSRD speelt het begrip dubbele materialiteit een zeer belangrijke rol. Het uitvoeren van een ‘dubbele materialiteitsbeoordeling’ is volgens de CSRD verplicht voor alle bedrijven die op grond van de richtlijn moeten rapporteren. Het kernwoord hier is ‘dubbel’. Het verwijst naar de vereiste dat bedrijven die rapporteren de relevantie van een duurzaamheidskwestie vanuit twee perspectieven moeten bekijken.

Enerzijds hebben organisaties invloed op mens en milieu; dit is het inside-out perspectief. Anderzijds creëren duurzaamheids gerelateerde ontwikkelingen en gebeurtenissen (nieuwe) risico’s en kansen voor organisaties: dit is het outside-in perspectief.

Impactmaterialiteit

Bij inside-out gaat het om zowel om positieve als negatieve effecten van de organisatie op het milieu. Dit kan op korte, middellange of lange termijn zijn. Het gaat om effecten die rechtstreeks door de onderneming zijn veroorzaakt of waartoe zij heeft bijgedragen en effecten die anderszins rechtstreeks verband houden met de upstream- en downstreamwaardeketen van de onderneming. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het delven van grondstoffen waarbij milieuschade ontstaat;
 • het uitbuiten van personeel;
 • het opzetten van een energiecoöperatie die duurzame energie opwekt voor de eigen organisatie en bedrijven in de omgeving;
 • het opzetten van een opleidingsplan waardoor medewerkers duurzaam inzetbaar zijn.

Financiele materialiteit

Outside-in verwijst naar de financiële implicaties van de duurzaamheidsrisico’s en kansen voor jouw bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn:

 • CO2-heffingen
 • Water en droogteschade;
 • het opraken van grondstoffen waardoor de samenstelling van producten moet worden aangepast;
 • uitvallen van het energienetwerk;
 • kostenbesparing door energiereductie;

Wat levert dubbele materialiteit op?

Het principe achter dubbele materialiteit is niet zo moeilijk te begrijpen. Met het in kaart brengen van de dubbele materialiteit kom je er wel achter welke onderwerpen echt belangrijk zijn voor jouw bedrijf. De inzichten vanuit de dubbele materialiteitsanalyse, waarbij je als bedrijf keuzes maakt op basis van gedegen onderzoek en diepgaande analyse, geven input voor het formuleren van jouw duurzaamheidsbeleid en misschien ook de strategie. Het creëert meer transparantie, draagt bij tot aangescherpte besluitvorming en zorgt ervoor dat tijd en middelen worden gebruikt voor die onderwerpen die er het meest toe doen voor zowel jouw bedrijf, jouw stakeholders als de samenleving in het algemeen.