Skip to content

‘Dubbele materialiteit’ voor de beoordeling van ESG-effecten

De CSRD is een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van duurzaamheidsrapportage door bedrijven, waarbij bedrijven in de EU wettelijk worden verplicht om hun impact op het milieu en de mensenrechten transparant en consistent openbaar te maken.

Dit stuk richt zich op het concept van ‘dubbele materialiteit’, een van de belangrijkste wijzigingen in het rapportageproces onder de nieuwe verordening. We leggen uit wat dit betekent, waarom het belangrijk is en hoe bedrijven zich hierop kunnen voorbereiden.

Korte achtergrond van CSRD

Om de 1,5°C-doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen, werd in 2001 met steun van de Europese Commissie de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) opgericht.

In 2022, met de publicatie van de CSRD, werd de rol van de EFRAG uitgebreid om technisch advies te verstrekken over een geharmoniseerde reeks standaarden voor duurzaamheidsrapportage voor ondernemingen die in de EU actief zijn. Zo zijn de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ontwikkeld. De ESRS identificeert en vereist de openbaarmaking van de effecten, risico’s en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) voor meer dan 50.000 bedrijven in de EU en specifieke niet-EU-organisaties.

Dubbele materialiteit betekent een diepere duik in klimaatgerelateerde impact

Het nieuwe kader introduceert het beginsel van ‘dubbele materialiteit’ voor de beoordeling van ESG-effecten. Dit betekent dat bedrijven nu moeten rapporteren over

  • hoe hun bedrijf financieel wordt beïnvloed door klimaatverandering (financiële materialiteit) en
  • hun impact op mens en milieu (impact materialiteit).

Dit initiatief vereist daarom dat bedrijven hun impact beter begrijpen – en er verantwoording over afleggen. Een dubbele materialiteitsbeoordeling is een cruciale basis voor strategische ESG-planning, budgettoewijzing, risicobeheer en rapportage. Het identificeert en prioriteert de klimaatgerelateerde effecten die van invloed kunnen zijn op de prestaties, waardecreatie, reputatie en juridische positie van een bedrijf, en legt de ESG-impact van een bedrijf vast.

De juiste details zijn de sleutel tot succesvolle CSRD-rapportage

Nu dubbele materialiteitsbeoordelingen verplicht zijn voor de meeste bedrijven onder de CSRD, hoe start je de rapportage?

  • Begin met het vaststellen van de juiste structuur en het juiste proces: Een dubbele materialiteitsanalyse vereist een brede betrokkenheid van een organisatie en de samenwerking van haar belanghebbenden om governancestructuren en -processen tot stand te brengen.
  • Het is ook van cruciaal belang om de juiste gegevens te verzamelen als onderdeel van deze inspanning en organisaties moeten ervoor zorgen dat er een proces is om de geïdentificeerde onderwerpen voor de beoordeling van de financiële materialiteit en impactmaterialiteit te beoordelen.
  • Afstemming met belanghebbenden is ook cruciaal om de geïdentificeerde materiële problemen te valideren.

Alle analyses die in het kader van de materialiteitsbeoordeling worden uitgevoerd, moeten vervolgens worden gedocumenteerd en openbaar worden gemaakt om de transparantie en doeltreffendheid van het verslag te waarborgen.

Vroeg beginnen bespaart op de lange termijn tijd

De ESRS is een belangrijke stap in de richting van een duurzame toekomst en bedrijven moeten zich aanpassen aan de nieuwe normen om hun levensvatbaarheid op lange termijn te waarborgen. De dubbele materialiteitsbenadering beoordeelt ESG-effecten, -risico’s en -kansen uitgebreid en moedigt bedrijven aan om verantwoording af te leggen over hun milieu- en maatschappelijke impact.

Hoewel de aanvullende rapportage omslachtig lijkt, zal vroegtijdige naleving van de CSRD inzicht geven in de voordelen en kostenbesparingen die gepaard gaan met de aangescherpte vereisten, en kan het helpen om innovatie op gang te brengen.

Het kan ook mogelijkheden bieden voor afstemming van partnerschappen in de toeleveringsketen van het bedrijf, wat essentieel is voor het toekomstbestendig maken van de bedrijfsvoering

Meer informatie