Skip to content

Groen gas de duurzame variant van aardgas

Groen gas wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Aardgas bestaat uit methaan.

Miljoenen Nederlandse huishoudens maken dagelijks gebruik van aardgas om te koken en de woning te verwarmen. In de industrie en land- en tuinbouw is aardgas een belangrijke brandstof. De voorraad aardgas is niet oneindig. We moeten daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. De productie van groen gas biedt uitkomst, aangezien groen gas voor exact dezelfde toepassingen kan worden gebruikt als aardgas.

Verschil biogas en groen gas

Biogas is gas dat wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, zoals GFT-afval, mest of rioolwaterslib. Biogas kan voor drie doeleinden gebruikt worden:

  • voor elektriciteits- en warmteproductie;
  • het kan opgewerkt worden tot Bio CNG;
  • het kan als groen gas worden ingevoed in het gasnet.

In de laatste twee gevallen is er sprake van groen gas. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.

Certificaten

Net als groene stroom wordt groen gas gecertificeerd geleverd. In Nederland geeft Vertogas de GvO’s (Garantie van Oorsprong) uit. Vertogas controleert of het gas voldoet aan de gestelde eisen voor zo’n certificaat. Zo weet de afnemer zeker dat het groene gas ook echt groen is. Groen gas wordt ingevoed op het aardgasnet.

Belang van groen gas

In de periode 2020-2030 moet de hoeveelheid in Nederland geproduceerd groen gas toenemen tot 2 miljard m3 per jaar. In de beleidsbrief van 30 maart 2020 schetst het kabinet hoe dit gestalte krijgt. De brief noemt specifiek: alternatieve instrumenten om de groengasproductie te stimuleren, de randvoorwaarden zoals innovatie, locatiebeschikbaarheid, professionalisering en verder netbeheer, grondstoffen en hoe groen gas kan bijdragen aan de verduurzaming van eindgebruiksectoren.

CO2-prestatieladder

Duurzaamheidsinitiatieven zoals de CO2-prestatieladder zijn voorstander van het gebruik van deze biogas GvO’s. Bij de berekening van de CO2-footprint van aardgas is bij het gebruik van deze biogas GvO’s sprake van een lagere CO2-footprint omdat er ook sprake is van lagere CO2-emissiefactoren. Afhankelijk van het soort biogas (stortgas, vergisting, slib e.d.).

CO2-compensatie

Vergroend gas door middel van CO2-compensatie. Dit gaat buiten het systeem van Vertogas om. Om uw gasverbruik te compenseren, investeert u in CO2-rechten uit een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland. Het aanbieden van ‘groen gas’ op basis van CO2-compensatie is op zichzelf een zinvol systeem dat bijdraagt aan de beperking van de mondiale CO2-uitstoot.

Binnen de systematiek van de CO2-Prestatieladder kan een bedrijf echter géén lagere emissiefactor krijgen voor dit gas, De reden hiervoor is dat de aanbestedingswetgeving eist dat er een relatie is tussen het project en de genomen maatregelen. Gecompenseerd gas geldt voor de CO2-Prestatieladder dus niet als groen gas.

Kosten

Groen gas is wel duurder dan gewoon aardgas en wordt nog niet op grote schaal aangeboden. Het uitgangspunt van biogas is dat het geproduceerd wordt met natuurlijke materialen die niet opraken. Omgerekend naar m3 gas zijn de biogas GvO’s een stuk duurder dan de eerder genoemde emissierechten. Een richtprijs is € 15 per biogas GvO ter vergroening van ongeveer 100 m3 aardgas. Het is – vinden wij – wel een mooie manier om aardgas te vergroenen. En het komt uit Nederland. Dat kan voor organisaties ook een extra argument zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen over groen gas, ben u geinteresseerd in het vergroenen van uw gasverbruik met Garanties van Oorsprong of over het compenseren van uw gasverbruik? Neem dan rechtstreeks contact met ons op en mail ons info@groenbalans.nl.