Klimaatakkoord 2019

donderdag 17 januari 2019

Ook Nederland moet flink aan de bak, want ons land loopt achter in vergelijking met andere Europese landen. Ook moet Nederland in 2050 van het aardgas af zijn. Bedoeling is duizenden nieuwe woningen gasvrij op te leveren, oude huizen te isoleren en met duurzame energie te verwarmen. De industrie moet uitstoot tot nul verminderen door onder meer hergebruik van grondstoffen, gebruik warmtepompen en elektrificatie. Meer elektrische auto’s en terugdringen van uitstoot van methaangas in de landbouw staan ook in het akkoord.

De klimaattafels

De afgelopen negen maanden hebben vijf klimaattafels het plan opgezet om in twaalf jaar de CO2-uitstoot in Nederland met de helft terug te brengen. De tafels industrie, elektriciteit, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw kregen elk een opdracht om tot reductie van broeikasgassen te komen. Uiteindelijk zijn er 600 maatregelen opgesteld die de uitstoot van CO2 fors moeten verlagen.

1. Elektriciteit
Uiterlijk in 2030 alle kolencentrales gesloten
Kolen- en gascentrales krijgen CO2-heffing
Uitbreiding wind- en zon

2. Gebouwde omgeving
Belasting op gas omhoog en op elektriciteit omlaag
Teruggaaf energiebelasting omhoog
Woningcorporatie ontvangen 500 miljoen Euro voor verduurzamen sociale huurwoningen

3. Industrie
Geen CO2-heffing voor vervuilende industrie
Verplichte reductieplannen
Hogere energiebelasting

4. Landbouw en landgebruik
CO2-reductie door slimmer landgebruik, innovatie en nieuw diervoer
Emissiearme stallen, moderne kassen, voorkomen bodemdaling
Geen harde afspraken over reductie veestapel

5. Mobiliteit
Aflopende subsidie voor elektrische auto’s van 6.000 euro naar 2.200 euro
Geen wegenbelasting voor tweedehands e-auto’s
In 2030 moeten alle nieuwe auto’s duurzaam zijn zomer 2019

Zomer 2019 een klimaatakkoord

Komende zomer moet er een akkoord liggen waarvoor een „breed maatschappelijk draagvlak” is. Dat draagvlak zal er alleen komen als de klimaatplannen voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. En dat is lang niet zeker. Eerst zal moeten blijken of de plannen nu wél zo helder zijn dat het Centraal Planbureau ermee aan de slag kan. En daarna is het aan de politiek.

De verdeling van de lasten was een van de redenen voor de milieubeweging en vakbond FNV om zich te distantiëren van het klimaatakkoord in wording. Juist deze partijen waren uitgenodigd om voor extra draagvlak in de samenleving te zorgen.

Volgens bond en milieubeweging is het ontwerpakkoord niet groen genoeg om te voldoen aan het Akkoord van Parijs. Verder zouden de grote bedrijven te veel buiten schot blijven, waardoor de kosten voor de benodigde transitie vooral op huishoudens en kleine bedrijven worden afgewenteld.

Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat de komende weken beoordelen of de huidige plannen de uitstoot voldoende beperken, terwijl het Centraal Planbureau naar de (verdeling van de) kosten en de gevolgen voor de arbeidsmarkt kijkt. De uitkomsten worden voorzien voor eind februari. En dat is niet het enige: het kabinet zal dan ook een besluit moeten nemen over de circa 10 miljoen ton CO2 die het naar verluidt al in 2020 moet besparen vanwege de Urgenda-zaak.

Retour nieuwsbrief januari

Groenbalans reageert op klimaatakkoord voor 2019

Bron: Financieel Dagblad | NRC | Energiekaart.net