Skip to content

Mkb en de Due Diligence Directive (CS3D)

De CS3D biedt mkb een unieke gelegenheid voorop te lopen in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondanks dat de richtlijn niet direct van toepassing zal zijn.

Wat is de Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Deze richtlijn inzake due diligence (gepaste zorgvuldigheid) in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid is een aanvulling op de CSRD met als belangrijkste doel het bevorderen van verantwoord en transparant bedrijfsgedrag en het versnellen van de vooruitgang richting de klimaatdoelen.

Hoe zit het ook al weer?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die in januari van dit jaar van kracht werd, vereist dat grote bedrijven regelmatig rapporteren over de sociale en milieurisico’s waarmee ze worden geconfronteerd.

Deze ESG-rapportage biedt bedrijven een gestructureerd kader om hun milieu- en maatschappelijke effecten te meten, op te volgen en te communiceren over het beheer ervan. Op die manier kunnen ze aspecten identificeren die voor verbetering vatbaar zijn en doeltreffende strategieën voor duurzame ontwikkeling implementeren.

Scope en timeline CS3D

Bedrijven en financiële instellingen moeten de negatieve gevolgen van hun activiteiten voor de mensenrechten, zoals kinderarbeid en uitbuiting van werknemers, en voor het milieu, zoals vervuiling en biodiversiteitsverlies, vaststellen en waar nodig voorkomen, beëindigen of reduceren.”. Bedrijven in heel Europa moeten naar verwachting vanaf eind 2024 voldoen aan deze nieuwe Europese eisen op het gebied van duurzaamheid en mensenrechten. De richtlijn wordt stapsgewijs ingevoerd.

  1. Ondernemingen met meer dan 5.000 werknemers en een omzet van 1.500 miljoen euro krijgen 3 jaar de tijd om aan de richtlijn te voldoen (Q3 – 2027).
  2. Ondernemingen met meer dan 3.000 werknemers en een omzet van 900 miljoen euro krijgen 4 jaar de tijd om aan de richtlijn te voldoen  (Q3 – 2028).
  3. Ondernemingen met meer dan 1.000 werknemers en een omzet van 450 miljoen euro krijgen 5 jaar om aan de richtlijn te voldoen (Q3 – 2029).

Dus?

Als bedrijven negatieve gevolgen voor mensenrechten en voor het milieu vaststellen, worden ze verplicht herstelmaatregelen te nemen. Dat kunnen maatregelen zijn om effecten te voorkomen of te reduceren of om betrokken personen te vergoeden of een klacht in te dienen.

Ondernemingen worden verplicht verslag uit te brengen over hun inspanningen en resultaten op het gebied van due diligence. Dat zorgt er ook voor dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun impact op de mensenrechten en waar milieu- juridische aspecten een rol spelen.

CS3D-rapportage en de gevolgen voor mkb

Hoewel het mkb niet direct onder de richtlijn valt, wordt er wel een indirect effect verwacht, omdat zij vaak onderdeel zijn van de waardeketens van deze grote ondernemingen of soms onder hoog-risico-sectoren (zoals landbouw, textiel en mineralen en mijnbouw) kunnen vallen.

De waardeketen in de CS3D omvat zowel upstream- als downstream-activiteiten. Upstream-activiteiten hebben betrekking op inkooppraktijken gerelateerd aan de productie van goederen of het verrichten van diensten door de onderneming. Downstream-activiteiten betreffen distributie, transport en opslag van producten, zolang deze activiteiten direct voor of namens de onderneming plaatsvinden.

Daarom is toch belangrijk om al een actieplan op te stellen. Samenwerking met partners in de waardeketen is hierbij onmisbaar. Hoe gaan wij om met deze vragen? Wat doen wij al? Welke partners vallen wel onder de verplichting? En wat gaan zij van mij vragen? Gaat alles goed in mijn eigen waardeketen op het gebied van mensenrechten en het milieu?

Door dit nu al inzichtelijk te maken en er vervolgens over te rapporteren, blijf je relevant voor jouw klanten, leveranciers, medewerkers en investeerders en heb je een stap voor op jouw concurrenten

Meer lezen?