Skip to content

Met Science Based Targets op weg naar net zero

Minder broeikasgassen uitstoten is een mooi doel voor bedrijven die willen verduurzamen. Maar hoe weet je hoeveel je precies moet reduceren? De Science Based Targets -zogezegd de wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen-, geven je antwoord. Hiermee toets je je klimaatstrategie aan de regels van het SBT initiatief, die je sturen in en verantwoordelijk houden voor het reduceren van je emissies in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Wat is het Science Based Targets Initiative (SBTi)?

Er zijn veel verschillende perspectieven over wat de beste manier is om klimaatverandering aan te pakken. Het Science Based Target initiative laat op een transparante en wetenschappelijk onderbouwde manier zien hoeveel jouw bedrijf dient te reduceren en hoe snel dit moet gebeuren om negatieve gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Op mondiaal niveau geeft het IPCC een duidelijke definitie van net zero of net nul-uitstoot. Nul-nul emissies worden bereikt wanneer antropogene (d.w.z. door de mens veroorzaakte) emissies van broeikasgassen in de atmosfeer in evenwicht zijn met antropogene verwijderingen over een bepaalde periode.
Binnen de bedrijfscontext is de definitie echter niet zo duidelijk, wat leidt tot aanzienlijke verwarring en inconsistente beweringen. Zonder een gemeenschappelijke, wetenschappelijk onderbouwde definitie van wat een “net nul”-doelstelling is, kunnen bedrijven en hun stakeholders er niet zeker van zijn dat hun klimaatdoelstellingen voor de lange termijn geloofwaardig of ambitieus genoeg zijn.

Met het Science Based Targets initiative (SBTi) naar Net zero
  1. Net zero: Een net nul-verplichting geeft duidelijkheid over de richting die het bedrijf zal volgen en dient als uitgangspunt voor strategische en investeringsbeslissingen op lange termijn;
  2. Doelstelling: Op wetenschap gebaseerde doelstellingen zorgen ervoor dat het bedrijf op kortere termijn maatregelen neemt om de uitstoot te verminderen in een tempo dat consistent is met het onder de 1,5°C houden van de opwarming;
  3. Jaarlijkse rapportage: Het openbaar maken van deze informatie geeft zicht op de wijze waarop de klimaatstrategie binnen de onderneming wordt uitgevoerd en biedt transparantie over de voortgang ten opzichte van de doelstellingen.

Eventuele restemissies worden gecompenseerd met maatregelen die CO2 uit de atmosfeer halen of verwijderen, zoals herbebossing, volgens de definitie van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties.

Bedrijven die actie ondernemen

De wereld is bezig over te schakelen op een koolstofvrije economie. Meer dan 1.000 bedrijven werken samen met het Science Based Targets initiatief (SBTi) om hun uitstoot te verminderen in overeenstemming met de klimaatwetenschap. In Nederland hebben al 50 grote bedrijven en multinationals zich gecommitteerd aan de SBTi waarvan 25 een daadwerkelijke doelstelling hebben gesteld. Een aantal voorbeelden:

Koninklijke BAM Groep

Koninklijke BAM Groep streeft naar een reductie van 50 procent van de scope 1 en 2 broeikasgasemissies per euro omzet in 2030 ten opzichte van het basisjaar 2015. Koninklijke BAM Groep wil een vermindering van de absolute scope 3 broeikasgasemissies met 20 procent in 2030 ten opzichte van het basisjaar 2017. Koninklijke BAM Groep verplicht zich tevens om de jaarlijkse inkoop van hernieuwbare elektriciteit te verhogen van 50 procent in 2015 tot 100 procent in 2030.

VodafoneZiggo

VodafoneZiggo verbindt zich ertoe om de absolute broeikasgasemissies van scope 1, 2 en 3 tegen 2025 met 50 procent te verminderen ten opzichte van een basisjaar 2018. VodafoneZiggo heeft besloten tot 2025 jaarlijks 100 procent hernieuwbare elektriciteit in te kopen.


Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

Ahold Delhaize verbindt zich ertoe om de absolute scope 1 en 2 uitstoot tegen 2030 met 50 procent te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2018. En verbindt zich ertoe om tegen 2030 de broeikasgasemissies in scope 3 met 15 procent te verminderen ten opzichte van dit referentiejaar.

Wat betekent het voor een bedrijf om net zero te behalen in overstemming met de wetenschap?

Vereenvoudigd netto-nul doeltraject:

Net Zero doelstelling in lijn met de internationale Science Based Targets initiative (SBTi)
  • Tussentijdse wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen: Bedrijven moeten tussentijdse SBT’s hebben die voldoen aan specifieke leiderschapscriteria (bv. streefcijfer en grens);
  • Nul nul-doelstelling: De doelstellingen omvatten decarbonisatie van de emissies van de waardeketen en koolstofverwijderende activiteiten die alle onverminderde CO2-uitstoot neutraliseren;
  • Compensatie: Bedrijven worden gestimuleerd de resterende uitstoot te compenseren door het jaarlijks ondersteunen van klimaatprojecten en andere oplossingen die kwantificeerbare voordelen laten zien voor klimaat, mens en natuur.

Wie is SBTi?

De SBTi is een samenwerkingsverband tussen het CDP, het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF). De SBTi oproep tot actie is een van de verbintenissen van de We Mean Business Coalition. Zij zet zich in voor het vaststellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en keurt deze doelstellingen officieel goed.

  • Definieert en bevordert beste praktijken op het gebied van emissiereducties en netto-nuldoelstellingen in overeenstemming met de klimaatwetenschap.
  • Biedt technische bijstand en deskundige middelen aan bedrijven die wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vaststellen die in overeenstemming zijn met de meest recente klimaatwetenschap.
  • Brengt een team van deskundigen bijeen om bedrijven te voorzien van een onafhankelijke beoordeling en validatie van doelstellingen.

Het SBTi is de belangrijkste partner van de Business Ambition for 1.5°C-campagne – een dringende oproep tot actie van een wereldwijde coalitie van VN-agentschappen, bedrijfs- en industrieleiders, die bedrijven ertoe oproept op wetenschap gebaseerde streefcijfers voor net nul vast te stellen in lijn met een 1.5°C-toekomst.

Wie komt in aanmerking voor deelname aan de SBTi?

Bedrijven uit alle sectoren en van alle bedrijfsgroottes kunnen zich bij dit initiatief aansluiten en zich liëren aan het stellen van een wetenschappelijk onderbouwde doelstelling. Omdat er verschillen zijn tussen bedrijfssectoren worden sectorspecifieke trajecten ontwikkeld.
Het SBTi verwelkomt graag bedrijven in de sectoren met de hoogste uitstoot, die een cruciale rol spelen bij de overgang naar een CO2-vrije economie.