Skip to content

Wat betekent net zero en science based targets voor het mkb? 

Het SBTi (Science Based Targets initiative) is een standaard voor reductiedoelstellingen van bedrijven voor eigen activiteiten, die van de leveranciers en die van de eindgebruikers. 

Deze op wetenschap gebaseerde doelen bieden bedrijven een duidelijk afgebakend pad om CO2-emissies te verminderen in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs. Vanuit Nederland hebben zich zeker al meer dan 100 bedrijven gecommitteerd aan dit initiatief, waaronder ABN AMRO, FrieslandCampina, NS, Randstad, Mediahuis, Ahold Delhaize. Waar SBTi in eerste instantie was gericht op de multinationals van deze wereld, is daar nu verandering in gekomen door ook die ondernemingen met minder dan 500 medewerkers mee te nemen. 

Wat is er geregeld voor het mkb? 

Gezien de belangrijke rol die kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) spelen in de wereldwijde klimaatactie en de beperkte middelen die beschikbaar zijn voor bedrijven van deze omvang, heeft het Science Based Targets initiatief een apart proces voor mkb opgezet

Nu moet het mkb zich nog steeds verplichten tot het meten en verminderen van scope 1- en 2-emissies, maar ze hebben nog niet de strikte eis van scope 3-doelstellingen die de corporate bedrijven wel hebben. 

  • Wel moet mkb haar CO2-uitstoot zo snel mogelijk op korte termijn reduceren en vervolgens tegen 2030 halveren.  
  • Het lange termijndoel voor alle mkb is het reduceren van de CO2-uitstoot tot bijna nul in 2050. Belangrijk hierbij is dat er geen Net Zero geclaimd mag worden zolang deze doelstelling niet is gehaald. 

Wat zijn de uitdagingen voor mkb? 

Elk sector of regio kent zijn eigen uitdagingen. Zo kan mkb bijvoorbeeld niet beschikken over de expertise, tijd of middelen op het gebied van duurzaamheid die andere grotere bedrijven wel hebben om Net Zero te bereiken.  

Het mkb, vooral de kleinere, kan moeite hebben met het meten en verminderen van CO2 in de waardeketen volgens een wetenschappelijk onderbouwde doelstelling.  

Sommige zijn misschien niet in staat om scope 3-emissies adequaat te berekenen, te bewaken en doelen te stellen, omdat dat ingewikkelde gegevensverzameling en -analyse met zich meebrengt.  

Net Zero Best Practices voor mkb  

De SBTi heeft het voor mkb aanzienlijk gemakkelijker gemaakt om Science Based Targets vast te stellen. Toch zorgen andere best practices ervoor dat de Net Zero strategie van de organisatie zo effectief mogelijk is.  

Bepaal nauwkeurig de CO2-footprint van de organisatie. Elke actie binnen de organisatie draagt bij aan deze CO2-footprint. Dit betekent activiteiten binnen de toeleveringsketen, het energieverbruik van gebouwen of het woon-werkverkeer van een werknemer.  

Begin met Scope 1 en 2. Ter herinnering: scope 1 emissies zijn alle directe emissies die geproduceerd en vrijgegeven worden door bronnen die eigendom zijn of gecontroleerd worden, zoals bedrijfsvoertuigen. Scope 2 zijn indirecte emissies van de opwekking van gekochte elektriciteit, stoom, verwarming en koeling, zoals de energievraag van gehuurde kantoorgebouwen. Scope 3 ten slotte omvat alle andere indirecte emissies, zoals het woon-werkverkeer van werknemers of emissies in de toeleveringsketens van een bedrijf.  

Scope 1 & 2 zijn namelijk relatief het eenvoudigst om te reduceren. De echte uitdaging ligt bij de aanpak van de ketenemissies. Voor veel organisaties zijn de Scope 3 emissies namelijk het 10 tot 20-voudige van hun directe CO2-uitstoot. Een inventarisatie van waar in de keten de ‘hotspot’ CO2-uitstoot zit en vervolgens het bepalen van de reductiemaatregelen is een start. 

Compenseer de resterende CO2-uitstoot 

Hoewel reductiemaatregelen soms snel effect hebben, is er nog steeds uitstoot die nu nog onvermijdelijk is. Wanneer de strategie de criteria en aanbevelingen van het Science Based Targets initiative (SBTi) volgt, kan compensatie ook deel uitmaken van het plan. 

Overigens houdt SBTi rekening met onvermijdbare CO2-uitstoot, de doelen zijn zo ontworpen dat reducties in de loop van de tijd doorgevoerd kunnen worden in plaats van in één keer. 

Daarnaast moeten we maatregelen stimuleren om de uitstoot verder te verminderen of CO2 vast te leggen. Echter, compensatie van CO2 moet altijd samengaan met vermindering: het mag geen vrijbrief zijn om gewoon door te gaan met uitstoten  

Waar komen wij om de hoek kijken? 

Aangezien CO2-management in de toekomst steeds meer een aandachtspunt wordt in toekomstige rapportages zoals Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD), willen wij graag onze expertise delen. Wij begeleiden organisaties in de vier stappen met als doel Net Zero in 2050 met als eerste stap de CO2-footprint.