Skip to content

Uitstoot broeikasgassen 9 procent lager in 2022

Vorig jaar daalden de CO2-emissies gerelateerd aan energieverbruik in 17 van de 27 EU-landen. Dit blijkt uit nieuwe schattingen van het Europese statistiekbureau Eurostat. “CO2-emissies door energieverbruik dragen in belangrijke mate bij aan de opwarming van de aarde en zijn verantwoordelijk voor ongeveer 75 procent van alle door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies in de EU”, schrijft Eurostat. Het statistiekbureau geeft aan dat factoren zoals transport, industrie, economische groei, huisvestingsnormen en bevolkingsgrootte het energieverbruik beïnvloeden.

In Nederland daalde de CO2-uitstoot het hardst van allemaal. De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar voor het eerst meer dan 30 procent onder het niveau van 1990. In de klimaatwet is de doelstelling vastgelegd dat de reductie in 2030 moet uitkomen op 55 procent.

Uitstoot CO2 europa
Credit CBS

Uitstoot broeikasgassen sterk verminderd in gebouwde omgeving, industrie en landbouw

De gebouwde omgeving heeft 21 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2021. Door de hogere aardgasprijzen is fors bezuinigd op het verbruik van aardgas. Ook was het vorig jaar zachter dan in 2021. Hierdoor is er minder aardgas gestookt voor de verwarming van huizen en kantoren.

De industrie heeft 11 procent minder broeikasgassen uitgestoten. Dat komt ook door de hoge aardgasprijzen. Grote aardgasintensieve industriële bedrijven (vooral aardolie- en chemische) hebben hun productieprocessen hierop aangepast door minder aardgas te verbruiken of hebben hun productie deels stilgelegd. Het verbruik van steenkolen en aardolieproducten door de industrie is vrijwel gelijk gebleven. De industrie heeft met 32 procent het grootste aandeel in de totale uitstoot van broeikasgassen.

Ook de glastuinbouw heeft door hoge aardgasprijzen activiteiten deels stilgelegd of afgeschaald. Dit in combinatie met meer zonuren en gemiddeld hogere temperaturen in 2022 leidde tot minder aardgasverbruik in de glastuinbouw. Hierdoor was de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw 10 procent lager.

Uitstoot elektriciteitssector 5 procent lager

De elektriciteitssector, verantwoordelijk voor 20 procent van de uitstoot in 2022, stootte 5 procent minder broeikasgassen uit in 2022 dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat de productie van hernieuwbare elektriciteit in 2022 is gegroeid naar 40 procent. Door deze groei en de hoge aardgasprijzen hebben de aardgasgestookte elektriciteitscentrales minder aardgas verbruikt. De kolencentrales hebben vrijwel evenveel steenkool verbruikt als een jaar eerder.

De uitstoot door de sector mobiliteit, ten slotte, was nauwelijks minder dan in 2021.

Uitstoot CO2 Nederlandse economie ruim 8 procent lager in 2022

In 2022 is door alle Nederlandse economische activiteiten 8,4 procent minder CO2 uitgestoten dan in 2021. Hierbij zijn ook emissies van de Nederlandse zeevaart en luchtvaart buiten Nederland en de emissies door de verbranding van biomassa in Nederland meegeteld. Daarentegen steeg het bruto binnenlands product (bbp) met 4,5 procent in 2022. Gecorrigeerd voor het weerseffect kwam de daling van de CO2-uitstoot uit op 6,6 procent. De daling van de emissies door de Nederlandse economie komt vooral door het lagere verbruik van aardgas.

De transportsector stootte echter meer CO2 uit. Dit komt vooral door het gedeeltelijk herstel van de luchtvaart in 2022. De luchtvaart heeft ruim 32 procent meer CO2 uitgestoten dan in 2021. In vergelijking met 2019 was de uitstoot door de luchtvaart nog ruim 20 procent lager. Ook de binnenvaart heeft meer uitstoten dan in 2021. Daarentegen waren de emissies van het wegtransport en de zeevaart lager dan een jaar eerder.

CO2-emissieintensiteit Nederlandse economie verder gedaald in 2022
Credit CBS

CO2-emissieintensiteit Nederlandse economie verder gedaald in 2022

Na 2015 is de CO2-intensiteit van de Nederlandse economie onafgebroken gedaald. Dat betekent dat de CO2-efficiëntie van productieprocessen steeds meer verbetert. De broeikasgasintensiteit van de economie was in 2022 een vijfde lager dan in 2015.

Alle hernieuwbare bronnen bij elkaar bespaarden in 2022 zo’n 9 miljard kubieke meter fossiele brandstof. Dat scheelde 22 megaton CO2-uitstoot.

Andere EU-landen

Vorig jaar daalden de CO2-emissies gerelateerd aan energieverbruik in 17 van de 27 EU-landen. De grootste daling werd dus gerealiseerd door Nederland, gevolgd door Luxemburg (-12 procent) en België (-9,7 procent). In sommige landen steeg de CO2-uitstoot juist, zoals in Bulgarije (+12 procent) en in Portugal (+9,9 procent).

CO2-emissies voor energieverbruik in de EU. | Credit: Eurostat
CO2-emissies voor energieverbruik in de EU. | Credit: Eurostat

Bron : www.cbs.nl en www.change.inc